กฏหมายและระเบียบต่างๆ

ประกาศอบต. บางเสาธง
คำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

  ดาวน์โหลดไฟล์