กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศอบต. บางเสาธง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ยกเลิการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
  ดาวน์โหลดไฟล์