กฏหมายและระเบียบต่างๆ

กฎกระทรวง/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 4) พ.ศ.2561
  ดาวน์โหลดไฟล์