กฏหมายและระเบียบต่างๆ

กฎกระทรวง/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
  ดาวน์โหลดไฟล์