การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ผู้บริหารประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทบทวน และปรับปรุง การดำเนินงาน เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.บางเสาธง
  ดาวน์โหลดไฟล์