การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการขอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
  ดาวน์โหลดไฟล์