การให้บริการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการจัดทำประชาพิจารณ์การตราข้อบัญญัติองต์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561
  ดาวน์โหลดไฟล์