การให้บริการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการจัดทำประชาพิจารณ์โครงการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ขยะชุมชน
  ดาวน์โหลดไฟล์