การให้บริการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.3/ว1239 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 ก.พ. 2565
  ดาวน์โหลดไฟล์