การให้บริการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางดาวน์โหลดเอกสาร แบบเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/drive/folders/1N3QZCUD-PSyfg5ZPOGx7arcH
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงไม่สามารถจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเสนอปัญหา/ความต้องการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำแบบเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในรูปแบบเอกสาร เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ผ่านลิงค์ และ QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2565 **สามารถทำส่งได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 2**
  ดาวน์โหลดไฟล์