การบริหารทรัพยากรบุคคล

ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการละและการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ดาวน์โหลดไฟล์