การบริหารทรัพยากรบุคคล

ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ดาวน์โหลดไฟล์