การบริหารทรัพยากรบุคคล

ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการละและการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการละและการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
  ดาวน์โหลดไฟล์