การบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
  ดาวน์โหลดไฟล์