การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1
  ดาวน์โหลดไฟล์