การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ
  ดาวน์โหลดไฟล์