การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2558
  ดาวน์โหลดไฟล์