การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ดาวน์โหลดไฟล์