การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประกาศอบต_เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
  ดาวน์โหลดไฟล์