การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ดาวน์โหลดไฟล์