การบริหารทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 )
  ดาวน์โหลดไฟล์