การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
  ดาวน์โหลดไฟล์