การบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
  ดาวน์โหลดไฟล์