การบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏฺิบัติงาน การจัดทำแผนการดำเนินงาน
  ดาวน์โหลดไฟล์