จัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผพแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
  ดาวน์โหลดไฟล์