จัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
  ดาวน์โหลดไฟล์