จัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 (สตง.)
  ดาวน์โหลดไฟล์