ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบล มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในตำบล
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในตำบล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานตามแนบทาง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  ดาวน์โหลดไฟล์