ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง : เลขที่ 101 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศเหนือ ติดกับเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลศีรษะจรเข้น้อย และตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
1.2 เนื้อที่ : พื้นที่ทั้งหมด 56.11 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 35,068.75 ไร่
1.3 ภูมิประเทศ : พื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ มีชลประทานทั่วถึง
1.4 จำนวนหมู่บ้าน : จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 11 , หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 15 , หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 17
1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล
- จำนวนเทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบางเสาธง
1.6 ประชากร : ประชากรทั้งสิ้น 30,325 คน
ชาย 14,721 คน
หญิง 15,604 คน
จำนวนครัวเรือน 21,268 ครัวเรือน

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ทำนา ทำสวนมะม่วง และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงได้มีประชากรแฝงในเขตพื้นที่อยู่เป็นจำนวนมาก โดยประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม (ประมาณ 50,000 คน)
2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- โรงงานอุตสาหกรรม 395 แห่ง
- สถานีบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง 2 แห่ง คือ PTT , SHELL

3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ หมู่ที่ 2
2) โรงเรียนวัดเสาธงนอก หมู่ที่ 6
3) โรงเรียนวัดเสาธงกลาง หมู่ที่ 9
4) โรงเรียนวัดบัวโรย หมู่ที่ 13
5) โรงเรียนละมูลรอดศิริ หมู่ที่ 14
6) โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 16
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ หมู่ที่ 2
2) โรงเรียนวัดเสาธงกลาง หมู่ที่ 9
3) โรงเรียนวัดบัวโรย หมู่ที่ 13
- ระดับอุดมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่
1) มหาวิทยาอัสสัมชัญ (เอแบค) หมู่ที่ 8
3.2 สถาบันองค์การทางศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
1) วัดเสาธงกลาง หมู่ที่ 9
2) วัดเสาธงนอก หมู่ที่ 6
3) วัดบัวโรย หมู่ที่ 12
4) วัดศิริเสาธง หมู่ที่ 7
- มัสยิด 1 แห่ง
1) มัสยิดสุเหร่าบ้านไร่ หมู่ที่ 2
- โบสถ์ 1 แห่ง
1) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3.3 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลประจำอำเภอ 1 แห่ง
1) โรงพยาบาลบางเสาธง หมู่ที่ 12
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 13
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงกลาง หมู่ที่ 9
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกัลปพฤกษ์ หมู่ที่ 2
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางเสาธง 1 แห่ง หมู่ที่ 7

4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม : การคมนาคมในพื้นที่ตำบลบางเสาธงสามารถสัญจรไปมาได้ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยมีถนนสายสำคัญ ได้แก่
1. ถนนเทพารักษ์
2. ถนนบางนา - ตราด
3. ถนนสายเสาธง - จรเข้ใหญ่
4. ถนนสายบัวโรย - ละมูล - มอเตอร์เวย์
5. ถนนสายเสาธงกลาง - บัวโรย - อ่อนนุช
4.2 การไฟฟ้า : ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
4.3 แหล่งน้ำธรรมชาติ : คลอง 38 คลอง ได้แก่ คลองสำโรง , คลองเจริญราษฎร์ , คลองมหาชื้น , คลองสี่ศอก , คลองปั้นหยา , คลองควาย , คลองอ้อมแก้ว , คลองเกษรา , คลองบางลำราง , คลองชวดตาเหม , คลองบางกระเทียม , คลองบางเซาบน , คลองชวดลาน , คลองชวดตาพุก , คลองบางเสาธง , คลองบางน้ำขาว , คลองชวดงูเห่า , คลองบัวโรย , คลองปากกะพัง , คลองพญาเพ็ชร , คลองบางพลี , คลองท่าข้าม , คลองบางอีขาว , คลองกลั่นหอม , คลองทับยาว , คลองไทรตามาก , คลองสกัดห้าสิบ , คลองสกัดเจ็ดสิบ , คลองสกัดเจ็ดสิบห้า , คลองหัวเกลือ และคลองสนามพลี

จุดเด่นของพื้นที่
ตำบลบางเสาธง มีลักษณะของพื้นที่ผสมผสานระหว่างเขตอุตสาหกรรม โรงงาน ชุมชนขนาดใหญ่ กับพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม ซึ่งมีพื้นที่กว้างสามารถที่จะพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อีกมาก ในภาคเกษตรกรรมประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตร เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ทำนา และทำสวนผลไม้ ก็สามารถประกอบอาชีพได้มากขึ้น เพราะการคมนาคมสะดวก มีถนนเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
  ดาวน์โหลดไฟล์