ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2509 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่งที่ 275/2509 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้าน (ฉบับที่ 2) ขึ้น โดยรวมคณะกรรมการตำบลและสภาตำบลเข้าเป็นองค์กรเดียวกัน เช่นเดียวกับรูปแบบการปกครองของสุขาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวการณ์ยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติรับหลักการ เป็นที่น่าสังเกตว่าคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวนี้ เป็นเพียงระเบียบปฏิบัติในท้องที่บางแห่ง มิได้เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ได้ระบุไว้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 แก้ไขปรับปรุงระเบียบบริหารของตำบลและให้ปรับปรุงตำบลให้เป็นสภาตำบล ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ภายใน 3 ปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
อย่างไรก็ตาม ฐานะของตำบลยังไม่ได้เป็นนิติบุคคล แต่ถือเป็นหน่วยหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยย่อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามนัยหนังสือกระทรวง มหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0309/ว 438 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2509 , ด่วนมาก ที่ มท 0309/ว 99
ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2510 และหนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0309/10898 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2510 การที่สภาตำบลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำให้การบริหารงานไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหาร รัฐบาลจึงได้ปรับปรุงฐานะของสภาตำบลเสียใหม่ให้เป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถรองรับการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 6 และยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 43 ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 44 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่มที่ 112 ตอนพิเศษ 6ง ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2538 มีผลให้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 และได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2538 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2542 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2546 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบบังคับในการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  ดาวน์โหลดไฟล์