การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายในการปฏิบัติหน้าที่ราชก