คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
คู่มือประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวก ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
1. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
4. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
5. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
6. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
7. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
13. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
14. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
15. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
16. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
17. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
18. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
19. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
20. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
21. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
22. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
23. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
24. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
25. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
26. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
27. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
28. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
29. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
30. การแจ้งขุดดิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
31. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
32. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
33. การแจ้งถมดิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
34. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
35. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
36. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
37. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
38. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
39. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
40. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
41. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
42. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
43. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
44. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
45. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
46. การรับชำระภาษีป้าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
47. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
48. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
49. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
50. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
51. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
52. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
53. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
54. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
55. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
56. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
57. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
58. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
59. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
60. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
61. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
62. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
63. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
64. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
65. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
66. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
67. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
68. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
69. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1 ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
70. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 2 ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
71. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณธที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
72. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ สอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
73. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
>>>>>>>>>>