คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หลักฐานในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือมอบอำนาจ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบคำรับรองใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำร้องขอให้เก็บขยะ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขอรับ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขอรับ ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายแก่สุขภาพ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขออนุญาตการต่างๆ และเลิกกิจการเกี่ยวกับการใช้สถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำร้อง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
แบบฟอร์ภาษีป้าย (ภ.ป.1) ประจำปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
>>>>>>>>>>