คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ประกาศอบต. บางเสาธง
คำร้อง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขออนุญาตการต่างๆ และเลิกกิจการเกี่ยวกับการใช้สถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นอันตราย แก่สุขภาพ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขอรับ ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นอันตราย ต่อสุขภา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษี สำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขอรับ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำร้องขอให้เก็บขยะ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ คุม/สถาปัตยกรรมควบคุม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบคำรับรองใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือมอบอำนาจ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หลักฐานในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
>>>>>>>>>>