คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
กฎกระทรวง/ระเบียบ
กฎกระทรวง กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2548

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2555)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการใช้ห้อง สมุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตาม กฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่ง ปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและสอบสวน คดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2547

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา...

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่ง รองประธาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้อง ถิ่น พ.ศ.2547

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำกับยุทธศาสตร์และการ บริหารจังหวัด พ.ศ.2547

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ส่วนที่ 1

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฉบับที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินภาษให้แก่ อปท. พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา ฉบับที่ 2 ป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภา ฯ เบี้ยประชุม พ.ศ.2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
>>>>>>>>>>