คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
พรบ/พรก
พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2542

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน เมือง พ.ศ. 2535

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษี บำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ เฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2547

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตาม มาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ.2548

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2548

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน เมือง พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา พ.ศ.254
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521-2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายสัตว์ พ.ศ.2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชบัญญัติระเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชบัญญัติขุดดินถามดิน พ.ศ.2543
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
>>>>>>>>>>