ติดต่อเรา

รับฟังความคิดเห็น/ติดต่อ อบต.บางเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง 101 หมู่ที่ 7 ถ.เทพรัตน กม.26 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 E-mail : obt.bangsaotong@gmail.com / saraban_bst@obt.mail.go.th
โทรศัพท์ : 02-7071673 แฟกซ์ 02-7071674