กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพจิตดี ห่างไกลภาวะซึมเศร้า(24 พ.ค.66) กองสวัสดิการ อบต.บางเสาธง ได้ตระหนักเเละเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ จัดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพจิตดี ห่างไกลภาวะซึมเศร้า ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธง ชั้น 3

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน ได้พบปะพูดคุยเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ได้รับความรู้ในไปปฏิบัติตนในการดูเเลสุขภาพ เเละป้องกันเฝ้าระวังห่างไกลภาวะซึมเศร้า ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

"บางเสาธงน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี "

-------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง