กิจกรรม อบต.บางเสาธง

ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)(25 พ.ค.66) นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอบางเสาธง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเเละร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายเกษม แซ่ลี้ นายกอบต.บางเสาธง และคณะผู้บริหาร เป็นเจ้าภาพจัดการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางเสาธง เขตพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้ประกอบการโรงงานและบริษัท ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธง ชั้น 3

เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของอำเภอบางเสาธงและเขตติดต่อ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร พร้อมทั้งเกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย จึงจัดทำข้อตกลงนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

"บางเสาธงน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี "

-------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง