กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ต.ค. - ก.ย. 66) กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว วารสารคู่มือติดต่อราชการ และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลบางเสาธง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าทางการเกษตร มีช่องทางการสร้างรายได้มากขึ้น ได้แนะนำสินค้าของตนเองสู่ตลาดผู้บริโภค

"บางเสาธงน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี "

-------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง