กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566(19 พ.ค. 66) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อบต.บางเสาธง

โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนชาวบางเสาธง จำนวน 80 คน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อเป็นแกนนำในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธงต่อไป

โอกาสนี้ขอขอบคุณนายธวัชชัย แจ่มศรี นักวิชาการอิสระ อดีต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวานรนิวาส จ.สกลนคร ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฯ ดังกล่าว

"บางเสาธงน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี "

-------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง