กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการอบรมฝึกสอนกีฬาแก่เด็กและเยาวชน ต้านยาเสพติด (ฟุตซอล) รุ่นที่ 2(8-12 พ.ค. 66) ที่ผ่านมา กองการศึกษาฯ จัดโครงการอบรมฝึกสอนกีฬาแก่เด็กและเยาวชน ต้านยาเสพติด (ฟุตซอล) รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์

เพื่อให้เด็กเเละเยาวชนมีความรู้เเละทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอลอย่างถูกวิธี เพื่อพัฒนาสุขภาพเเละจิตใจที่ดี รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ เเละสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้เด็กเเละเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

โอกาสนี้ขอขอบคุณนายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต.บางเสาธง นายกฤษณะ อยู่สุข นางกชพร แก้วขวัญ รองปลัดอบต.บางเสาธง พร้อมด้วยนางพวงทิพย์ อุปฮาด ผอ.กองการศึกษาฯ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯดังกล่าว

"บางเสาธงน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี "

-------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง