กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 (กิจกรรมการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครอบครัวที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ)