กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อจัดสถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูงตามมาตรการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) (Local Quarantine) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง