กิจกรรม อบต.บางเสาธง

กิจกรรมการล้างถนนเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่น