กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564