กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาทำความดีเพื่อชุมชนกองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาทำความดีเพื่อชุมชน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีของเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม การเป็นจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อชุมชน จากการเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ส่วนรวมผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ตามสถานที่สาธารณะเพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เกิดความร่มรื่นและเสริมสร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน และเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ  บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 42คน