กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเอนได้ในการดำรงชีวิตประจำวันกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเอนได้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต และรู้สึกว่าตนเองไม่ถูกทอดทิ้งจากสังคม โดยดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จัดประชุมคณะกรรมการ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ภายในพื้นที่จำนวน 11 ราย โดยมอบเป็นเงินสงเคราะห์จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 3,000 บาท ซึ่งดำเนินการในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563