กิจกรรม อบต.บางเสาธง

การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551นายณรงค์  พูนสิน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6  พฤศจิกายน  2551  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  2552  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี  2551  และรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ  2551