กิจกรรม อบต.บางเสาธง

ตรวจ สุขภาพพนักงานส่วนท้องถิ่นตำบลบางเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงจัดกิจกรรมตรวจ สุขภาพพนักงานส่วนท้องถิ่นตำบลบางเสาธง   ประจำปี  2551  โดยรับการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลบางบ่อ  เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงให้กับบุคลากร   ในวันที่  28  ตุลาคม  2551   ณ  ห้องประชุมอำเภอบางเสาธง